Sie sind hier

Faubourgschoul

Chantier Faubourgschoul: wéi steet et ëm d'Secherheet vun de Kanner?

Nodeems mär vu concernéierten Elteren op d'Sécherheetsproblematik ronderëm de Chantier vun der neier Schoul am Faubourg ugesprach goufen, géife mär gäre beim Schäfferot Präzisioune kréien zu den aktuelle Sécherheetsmesuren.